Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z witryny kasiagwiazdowska.com.
Rozdział „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z portalu kasiagwiazdowska.com , a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, które zapisały się na świadczenie im usługi newsletter oraz wypełniły formularz rejestracyjny na warsztaty lub formularz kontaktowy.
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest HOLISTICA Katarzyna Gwiazdowska z siedzibą w Warszawie (03-704) przy ulicy Panieńskiej 1A/51, NIP: 5782742585, numer REGON: 280218756.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania usługi: konsultacji indywidualnych, warsztatów, kursów i szkoleń, jak również w poniższych celach :
– wysyłki Newslettera,
– informacyjnych dla samych zainteresowanych uczestników sesji, terapii i warsztatów,
– marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług.
3. Dane z punktu 2 przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, które posiadają odpowiednią podstawę prawną. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
Dane osobowe podawane w formularzu i podczas zapisu na Newsletter są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
5. Systemy informatyczne, w których są przetwarzane dane osobowe spełniają wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem), ma prawo dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania przed wycofaniem zgody.
7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@kasiagwiazdowska.com.
8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
9. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Państwa podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych lub na skutek wcześniejszego usunięcia danych z innych przyczyn.
11. Odbiorcą danych osobowych jest administrator strony www.kasiagwiazdowska.com, z którym zawarta jest umowa powierzenia danych osobowych w celu hostingu strony www oraz przesyłania newsletterów. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i którym dane zostały powierzone na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.
KOMPLETNA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Administratorem danych osobowych jest HOLISTICA Katarzyna Gwiazdowska z siedzibą w Warszawie (03-704) przy ulicy Panieńskiej 1A/51, NIP: 5782742585, numer REGON: 280218756, zwana dalej „Administratorem”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (RODO), a dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz do realizacji umowy i w tym zakresie będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania umowy. Dane będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu zrealizowania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze m. in. w związku z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeniami podatkowymi, do czasu wynikającego z przepisów podatkowych. Dane będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Na tej samej podstawie dane mogą być przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, do czasu otrzymania sprzeciwu lub usunięcia danych z innych przyczyn. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające Administratorowi narzędzia informatyczne, podmioty pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych i mailingów, podmioty uczestniczące w realizowaniu umów lub świadczące usługi doradcze. W przypadku przekazywania danych osobowych Administrator dba o to, aby podmioty, którym dane są powierzane, były rzetelne i gwarantowały wysoki standard nie tylko świadczonych usług, ale również ochrony danych osobowych i zachowania ich w poufności. W tym celu zawierane są odpowiednie umowy regulujące bezpieczeństwo powierzonych danych. Jeżeli Administrator będzie przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach trzecich (tj. mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), Administrator będzie wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i aby zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Masz prawo dostępu do tych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania tych danych w czasie przed wycofaniem zgody. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych na potrzeby prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, sprzeciw może być wniesiony w dowolnym momencie bez wskazywania przyczyn.

PLIKI COOKIES
1. Witryna kasiagwiazdowska.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
6.Serwis kasiagwiazdowska.com wykorzystuje poniższe pliki Cookies:
_utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,
_utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,
_utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,
_utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek,
PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0